COFRESTRWCH  EICH  DIDDORDEB

REGISTER YOUR INTEREST

NID CAIS AM AELODAETH YW'R FFURFLEN HON

THIS FORM IS NOT AN APPLICATION FOR MEMBERSHIP

Ar l cyfarfod yn Aberystwyth ar y 18ed o Dachwedd 2017, pederfynwyd yn unfrydol i sefydlu plaid newydd gyda'r unig bwrpas o ofalu ar l gofynion Cymru yn unig, ac i weithio tuag at annibyniaeth, a chreu statws o sofreniaeth gwerinaethol i ni yng Nghymru.Y mae'r blaid newydd -  Ein Gwlad - yn y broses o gael ei sefydlu yn ffurfiol. Y cam nesaf yw ei chofrestri gyda'r Comisiwn Etholiadau. Yn dilyn y broses honno, fe fydd yn blaid newydd gofrestredig, ac felly,  yn blaid swyddogol, gyda'r hawl i  ymgyrchu ac enwebi ymgeiswyr mewn etholiadau gwleidyddol ar bob lefel yng Nghymru.

Teimlwn fod yna ganran cynhwysfawr yn ein gwlad sydd yn teimlo nad ydynt yn cael eu cynrychioli yn gyflawn yn y gyfundrefn wleidyddol gyfredol sydd ohoni. Cyfundrefn sydd bellach yn hen ffasiwn ac anghyflawn. Fe fydd y blaid hon yn syncredig yn ei pholisau ac ni fydd yn dilyn y llwybr hanesyddol, megis cael ei labeli fel plaid echel sengl (chwith/ canol/ dde). Ei phwrpas yw cynrychioli dinasyddion Cymru i GYD, yn unol a'u dymudiadau nhw i fyw mewn gwlad gyda ei statws sofreniaethol ei hun. Teimlwn mai ein hamcan penaf yw gofalu ar l ein hunan a'n gwlad yn gyntaf, cyn ymyrid yng ngwleidyddiaeth, na phroblemau eraill tu allan i'n ffiniau. Fe fydd y blaid hon yn canolbwyntio ar addysg gyflawn yng nghydestun Cymru, amddiffyn ein hunaniaeth, ein diwylliant ym mhob rhan o'n gwlad, ac wrth gwrs amddiffyn ein dyfodol ieithyddol. Cymru fydd yn dod gyntaf iddi, a neb na dim arall.

Os yr hoffech fwy o wybodaeth, gan gael eich cyfeiriad e-bost wedi ei gynnwys ar ein rhestr ddosbarthu, a chael mynediad i'n gwefan dros dro - (wedi ei hadeiladu ar gyfer y rhai hynny sydd diddordeb o'r dechrau) yna cofrestrwch fel cefnogwr(aig) isod. Fe fydd gwefan gyhoeddus yn cael ei sefydlu maes o law. Y mae'r wefan yn un deos dros dro - lle y mae ein polisau, ein Cyfansoddiad a gwybodaeth gyffredinol am ein Plaid yn cael eu gyhoeddi yn rheolaidd.

I gofrestru eich diddordeb yn unig - heb unrhyw ymrwymiad i ymuno, gallwch addo cefnogaeth i'n hamcenion trwy lenwi'r ffurflen isod a'i hanfon atom. Diolch.

 

Following a meeting at Aberystwyth on the 18th of November 2017, it was decided unanimously to form a new party, with the sole purpose of only caring for the needs of Wales, and to work towards independence, and a full sovereign republic status for us in Wales. Ein Gwlad is in the process of being formally established. The next step is to register it with the Electoral Commission. Following that process, Ein Gwlad will be an official political party, with the right to campaign, and nominate candidates to represent it in any political election at all levels in Wales.

We believe that a large percentage of people in our country don't feel that they have full representation in the current political system. A system which is by now old fashioned and defunct. This new party will be syncretic in it's policies, it will not follow the ages old pattern of single axis labelling (e.g. left/ centre/ right). It's sole purpose is to represent ALL of the citizens of Wales, in accordance with their wishes to live in a country with it's own sovereign rights. We feel that our main aim firstly is to look after ourselves and our country, before we get involved with the politics and problems of others beyond our borders. Ein Gwlad will focus on full education, in the context of Wales, it will defend our identity, our culture in every region of our country, and obviously it will defend the future of our ancient language. Wales will be it's first priority, and no one or anything else.

If you would like more information, by having your e-mail address included on our mailing list, and be able to gain access to our temporary web-site (available to those with an interest from the start (there will be a public web-site established in due course). The temporary web-site is where our policies, our Constitution and general information about the development of our party will be published as it progresses.

To register your interest only- without any commitment to join as a member in the future -  you can pledge your support for our objectives by filling in the form below and sending it to us now. Thank you.


Eich Enw Llawn/ Your Full Name:

Eich Cyfeiriad E-bost/

Your E-mail Address:

Eich Rhif Ffn Tirfaol:

/Your Land-line  No.

Os nad oes Ffn gennych rhowch '0' yn y blwch

If you don't have a phone put a "0" in the box

Eich Rhif Ffn Symudol:

/Your Mobile Phone No.:

Os nad oes ffn sym. gennych rhowch '0' yn y blwch

If you don't have a mobile put a "0" in the box

Eich Cyfeiriad Cartref

/Your Home Address:

Cd Post/ Post Code:

Siwt Yr Hoffech I Ni Gysylltu Gyda Chi/

Your Preferred Contact Method:

Yn aelod presennol o unrhyw blaid neu grŵp?

A present member of any political party or group?

  YDW/ Yes    Nac Ydw/ No

Manylion/ Details

 

Neu teipiwch unrhyw neges arall i ni yn y blwch hwn. Gan gynnwys unrhyw gymhwyster proffesiynnol a fyddai o fudd i'r Blaid Newydd

 

Or type any other message to us in this box, including any professional expertise/ qualification that you have that could be of benefit to our New Party


A ydych yn addo cefnogi amcanion Ein Gwlad a gwneud gwaith i'w hybu?

Do you want to promise to support the aims of Ein Gwlad and work to promote it?

 

*    YDW/ Yes I do

*Mae'n RHAID i chi ddewis  os yr ydych am i ni anfon y gwybodaeth angenrheidiol atoch.

 

You must select  if you want us to send the necessary information to you.


Os NAD ydych am gael eich cynnwys ar ein rhestr ddosbarthu rhowch dic yn y blwch hwn

If you do NOT wish to be automatically put on our mailing list please tick this box: 

 

 

 

 

Designed and Hosted by SCCambria